Política de Turisme Responsable

ALB_4711 manzana

L’Associació del Passeig de Gràcia es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant interns com externs, en el medi ambient, així com a millorar la nostra sostenibilitat millorant el nostre comportament amb l’entorn. L’Associació del Passeig de Gràcia prioritza, entre les seves línies estratègiques, el compromís per a reforçar i aplicar criteris mediambientals i de sostenibilitat en totes les accions i tots els processos que sigui possible. L’Associació integra les seves polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social i mediambiental per a promoure la consciència de preservació del medi natural i cultural entre el personal i la ciutadania. Així mateix, l’organització es regeix per un codi ètic que recull els compromisos de bon govern i comportament socialment responsable. En coherència amb aquestes línies d’actuació, l’Associació del Passeig de Gràcia és conscient de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible. L’Associació assumeix els principis de la Carta Mundial del Turisme Sostenible +20 i, per a això, ha adoptat aquesta Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió al Compromís BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats parell l’activitat turística.

En aquest mateix sentit, la nostra empresa ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió Biosphere, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística:

  • Promoure l’ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic.
  • Fomentar la col·laboració i l’establiment de relacions estratègiques amb els agents turístics de la ciutat i també internacionals que treballen de manera sostenible.
  • Maximitzar els impactes positius per a incrementar tant la reputació corporativa com la del destí Passeig de Gràcia i Barcelona.
  • Establir un sistema de gestió per a prevenir, reduir i eliminar l’impacte ambiental derivat de la nostra activitat.
  • Fomentar l’estalvi de recursos naturals, matèries primeres i energia, racionalitzant el consum mitjançant l’adopció de les mesures necessàries.
  • Promoure la reducció i valorització (reutilització, reciclatge i recuperació) dels residus generats tant per la nostra activitat, com per part dels membres de l’Associació.
  • Aplicar la política de compres responsable definida per l’Associació per al contracte de proveïdors de productes i subministraments.
  • Aplicar, comunicar i promoure la nostra Política de Turisme Responsable perquè s’observin les directrius marcades en aquesta, promovent la seva participació activa en la gestió ambiental i en la millora de la qualitat i protecció de l’entorn.
  • Establir objectius i metes que ens permetin assumir els compromisos de la present declaració, així com realitzar un seguiment continu de la repercussió ambiental de l’activitat i treballar en una millora contínua respecte al medi ambient.

 

Per a aconseguir aquests compromisos és necessària la col·laboració de tot el nostre equip, els nostres clients i associats, col·laboradors i proveïdors, amb l’objectiu que comprenguin i assumeixin les seves mesures i propostes.